NinjaFishing SHOP

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego NinjaFishing SHOP

§ 1
Postanowienia ogólne 

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej www.ninjafishingshop.pl

2.      Zarządzającym sklepem internetowym działającym pod adresem www.ninjafishingshop.pl jest

Ninja Fishing Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP 9191771315

3.      Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:

a)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ninjafishingshop.pl,

b)      Sprzedający – Ninja Fishing Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP 9191771315

c)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,

d)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a)      pod numerem telefonu +48  500 893 270, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 18:00

b)      pod adresem poczty elektronicznej: sklep@ninjafishingshop.pl

d)     pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu.

§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu

1.      Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

2.      Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta. Rejestracja konta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.

3.      W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.

4.      Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.

5.      Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@ninjafishingshop.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6.      Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 3

Składanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej www.ninjafishingshop.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.

5. Zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.

7. Zamówienia składane w piątki, soboty, niedziele lub święta, realizowane będą w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego w którym zaksięgowano należność za zamówienie na koncie bankowym.

8. Czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostawę przesyłki, zależny od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu dostawy.

 

§ 4

Płatność i sposób dostawy

 

1.      Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2.      Koszty dostawy nie zawierają się w cenie towaru. Koszty dostawy ponosi Klient.

3.      Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:

a)      przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy

Ninja Fishing Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

NIP 9191771315

mBank

§  30 1140 2004 0000 3502 7679 3734

 

c)      za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 

4.      Dostawa realizowana jest w następujący sposób:

a)      kurier FedEx – 19,79 zł brutto

b)      Poczta Polska POCZTEX – 13,27 zł brutto

c)      Paczkomaty InPost – 16,80 zł brutto,

5.      Sposób dostawy wybiera Klient.

6.      O wysyłce lub o gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Nie wysyłamy towaru za pobraniem.

 

§ 5

Reklamacje

 

1.      Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

2.      Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać wysyłając formularz niżej na adres mailowy sklep@ninjafishingshop.pl lub adres siedziby firmy. Szczegóły procesu reklamacyjnego znajdziesz w linku https://www.ninjafishingshop.pl/index.php/reklamacje/

3.      Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1.      Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.

2.      Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.      Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ninja Fishing Dorota Gajowiak Krężnica Okrągła 141, 24-200 Bełżyce NIP 9191771315

 

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

4.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5.      Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.

6.      Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca.

7.      Konsument/Przedsiębiorca zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.      W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca.

9.      Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 7
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.      Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

2.      Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:

a)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

c)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d)     informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 8
Ochrona danych osobowych

1.      Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym bądź dołączenie do newslettera. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

3.      Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

4.      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5.      W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej ninjafishingshop.pl

2.      Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.

3.      Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.

4.      Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.

5.      W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

Scroll to Top